Aktualności

2023-09-12

Pragniemy poinformować, że z dniem 12.09.2023 r. rozpoczął się nabór wniosków w trybie konkurencyjnym na zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym) wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027, którego termin zakończenia został przewidziany na 12.12.2023 r.

Wsparcie mogą uzyskać podmioty z makroregionu Polski Wschodniej tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego), tj. Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Ostrołęka, Suwałki i Siedlce.

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 440 000 000 zł, natomiast samo dofinansowanie może wynieść maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt mailowy: office@ims.biz.pl lub telefoniczny: 12 431 00 77.

2023-09-02

Dnia 02.09.2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej na Górkę Narodową w Krakowie wraz w premierowym przejazdem wzdłuż świeżo oddanej trasy.

Mieszkańcy mogą cieszyć się nowym połączeniem komunikacyjnym między innymi dzięki sporządzonej przez naszą firmę - International Management Services Sp. z o.o. dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. "Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, w ramach Działania 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Naszym pracownikom zaangażowanym w projekt serdecznie gratulujemy, a Zarządowi Dróg Miasta Krakowa raz jeszcze dziękujemy za owocną współpracę. Jesteśmy pewni, że nowa linia znacząco przysłuży się Krakowianom.

 

2023-08-25

Dnia 25.08.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej w Toruniu, w trakcie którego Prezydent Miasta przekazał dyplomy naszym pracownikom, zaświadczające o udziale International Management Services Sp. z o. o. w realizacji zadania pn.: "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli przy ul. Heweliusza - etap I i II", realizowanego w latach 2021 - 2023 w Toruniu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Wkład naszej firmy w przedmiotową Inwestycję sprowadzał się do sporządzenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, dzięki której udało się uzyskać dofinansowanie na budowę nowej linii.

Wszystkim zaangażowanym w projekt z ramienia naszej firmy szczerze gratulujemy i dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie wniosku.

 

2023-05-31

Dnia 31.05.2023 r. zakończył się trzeci nabór do programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzytania paliw emisyjnych w transporcie.

Pragniemy poinformować, że nasza firma przygotowała i złożyła 15 wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosków.

2023-05-18

Z dniem 17.05.2023 r. zakończył się nabór wniosków w komponencie E (autobusy) organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Z dumą informujemy, że nasza firma przygotowała 8 wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją, sumarycznie na zakup 106 autobusów, w tym autobusów o napędzie elektrycznym, gazowym, hybrydowym oraz o napędzie diesel norma EURO VI. Część wniosków dotyczyła również zakupu niezbędnej infrastruktury ładowania/tankowania.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosków.

2023-04-11

Pragniemy poinformować, że z dniem 17.04.2023 r. rozpocznie się nabór wniosków w komponencie E (autobusy) organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i trwał będzie do 17.05.2023 r. Nabór finansowany będzie ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego, hybryda plug-in) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi - CNG, LPG/LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania - jeśli dotyczy lub taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), w tym hybrydy HEV/MHEV, dla:

 • obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych;
 • wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją (ze względu na przestarzały tabor i/lub deficytowość linii).

Potencjalnymi wnioskodawcami mogą być powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne, gminy.

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 1 689 297 427,00 zł, natomist samo dofinansowanie może wynieść od 80 do 95%.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt mailowy: office@ims.biz.pl lub telefoniczny: 12 431 00 77.

2023-03-30

Ruszył trzeci nabór do programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. 

Informujemy, że w dwóch poprzednich edycjach programu przygotowaliśmy skutecznie dla naszych klientów kilkanaście wniosków o dofinansowanie oraz 3 wnioski o pożyczkę. Organizatorów i operatorów  transportu publicznego zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt emailowy: office@ims.biz.pl  lub telefoniczny: 12 431 00 77

2023-03-21

Ruszył nabór do programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami" - część 1 selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem naboru jest realziacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaje przedsięwzięć objętych programem:

 • budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komulanych;
 • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych;
 • rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Wnioskodawcami dla powyżej wymienionych zadań nr 1 i 2 mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie.

W przypadku pkt nr 3 wnioskodawcami mogą być posiadające osobowość prawną organizacje non profit, posiadające status organizacji pożytku publicznego, pełniące funkcje "banków żywności".

W pkt 4 wnioskodawcami mogą być Polski Związek Łowiecki oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w przedmiotowym naborze zapraszamy do kontaktu.

2023-02-01

Ruszył nabór do programu priorytetowego "Energia dla wsi" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.

W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczace budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i osoby fizyczne i prawne zainteresowane złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.

2022-09-26

Dnia 30.09.2022 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.4 – Transport miejski (POIiŚ.11.4/1/22) PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 | PRIORYTET XI, organizowany przez CUPT.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące zakupu taboru autobusowego nisko- i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG) oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego. Nabór potrwa do 14 listopada 2022 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 150 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

2021-08-17

Ruszył drugi nabór do programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. 

Informujemy, że w pierwszej edycji programu przygotowaliśmy skutecznie dla naszych klientów 11 wniosków o dofinansowanie oraz 3 wnioski o pożyczkę. Organizatorów  transportu publicznego zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt emailowy: office@ims.biz.pl  lub telefoniczny: 12 431 00 77

2020-12-09

 Rusza nabór „Zielony transport publiczny”

Już od 4 stycznia organizatorzy oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mogli aplikować o środki z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych lub napędzanych wodorem, trolejbusów oraz niezbędnej infrastruktury. Środki będzie można pozyskać na zakup lub leasing taboru i infrastruktury, zarówno w formie dotacji (do 90% kosztów kwalifikowanych) jak i pożyczki. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że o przyznaniu środków decyduje kolejność wysłania wniosku. 

Nasza firma posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów. W ramach ostatniego konkursu dla działania 6.1 POIiŚ na lata 2014-2020 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, nasi pracownicy zrealizowali łącznie 4 projekty na zakup 113 autobusów elektrycznych i infrastruktury ładowania. Łączna kwota dofinansowania to blisko 274 mln zł.

Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru „Zielony transport publiczny” zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

2020-03-05

W dniach 03.03-04.03.2020 p. Mariusz Szubra Prezes  Zarządu International Management Services Sp. z o.o. brał udział w odbywających się w Gdańsku warsztatach inaugurujących projekt pn. "Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowywania i wdrożenia planów zrównoważonej mobilności miejskiej". Projekt będzie realizowany w ramach zamówienia publicznego udzielonego Konsorcjum, którego Liderem jest IMS Sp. z o.o. przez Centrum Uninych Projektów Transportowych.

Współorganizatorem spotkania była firma Wolański Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, a jego uczestnikami byli eksperci w dziedzinie transportu publicznego, którzy będą brali udział w realizacji projektu.

2019-11-21

IMS pozyskuje najwięcej środków na rozwój elektromobilności dla swoich klientów

W dniu dzisiejszym udostępnione zostały wyniki konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 POIiŚ na lata 2014-2020 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Przedmiotem konkursy był zakup taboru elektrycznego do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej.
Miło nam poinformować, że nasza firma była autorem dokumentacji aplikacyjnej dla 4 projektów złożonych w konkursie. Wszystkie te projekty uzyskały pozytywną ocenę, zyskując tym samym pełną wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, dzięki czemu zakupionych zostanie łącznie 113 autobusów elektrycznych. Warto podkreślić, że zlecone nam projekty wyczerpały 60% wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie. Poniżej lista klientów, którzy nam zaufali wraz z kwotą dofinansowania jaką dla nich pozyskaliśmy (kolejność według listy rankingowej):

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.: 90 950 000,00 zł;

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o. (Gdynia): 68 649 400,00 zł;

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie: 109 692 500,00 zł;

4. Gmina Kędzierzyn-Koźle: 4 671 600,00 zł.

Gratulujemy wszystkm Przewoźnikom, którzy dzięki dofinansowaniu rozwiną własną flotę taboru elektrycznego.

https://www.cupt.gov.pl/images/pois/konkurs_6.1/Lista_zatwierdzonych_projekt%C3%B3w.pdf

Foto: MPK S. A. w Krakowie

2019-02-20

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w obecności przedstawicieli władz lokalnych nastąpiło uroczyste przekazanie naszej firmie umowy na opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności projektu pn. "Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice". Przedmiotowy projekt znajduje się na liście programu rządowego Kolej Plus, a jego realizacja ma przynieść wieloaspektowe korzyści dla mieszkańców regionu. 

W dniu 16.03.2019 r. rozpocznie się I etap realizacji projektu, w ramach którego będą przeprowadzane badania mające na celu poznanie zachowań transportowych mieszkańców obszaru objętego projektem, tj. mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne, Gminy Siepraw, Miasta i Gminy Myślenice.

Wywiady będą realizowane w porach popołudniowych od godziny 17:00 oraz w dowolnych godzinach w soboty i niedziele. Ponadto w dniach  19-21.03.2019 r. na obszarach gmin będą realizowane badania natężeń ruchu samochodowego, badania liczby pasażerów transportu zbiorowego oraz badania czasu podróży w ruchu samochodowym pomiędzy punktami w gminach: Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice a punktem docelowym w Krakowie.

Dodatkowo informujemy, że ankieterzy wyposażeni będą w identyfikatory z numerem słuzbowym, a ich wiarygodność będzie można zweryfikować pod numerem telefonu: 730 638 839.

Zebrane wyniki badań będą podstawowym źródłem infromacji w zakresie organizacji szybkiego transportu z Myślenic przez Siepraw i Świątniki do Krakowa.  

2019-01-24

W dniach 24-26 stycznia 2019 r. odbyła się organizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie XI Ogólnopolska Konferencja poruszająca kwestię systemu gospodarki odpadami. W tegorocznej odsłonie, prelegenci oraz zaproszeni goście, próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie o sposób osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, omówione zostały obecne zmiany systemowe i prawne w gospodarce odpadami w Polsce oraz planowane kierunki zmian w odniesieniu do obowiązujących dyrektyw unijnych.

Dodatkowo w trakcie konferencji zaprezentowano doświadczenia krajów europejskich w zakresie stosowania rozszerzonej odpowiedzialności producentów. 

W trakcie drugiego dnia konferencji wystąpił mec. Sławomir Podgórski - Wiceprezes Zarządu International Management Services Sp. z o.o. oraz Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych A. Kapera i Sławomir Podgórski z tematem "Zmiany w prawie zamówień publicznych a organizacja systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach sektora samorządowego". 

2018-08-31

Informujemy, że we wrześniu 2018 r. ruszy II nabór wniosków o dofinansowanie oraz udzielenie pożyczki w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny".

Nabór prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego głównym celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

Nabory trwają odpowiednio od 10.09.2018 - 28.09.2018 (w przypadku wniosków o dofinansowanie w formie dotacji)oraz od 10.09.2018 - 17.12.2018 (w przypadku wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki), a budżet na realizację celu programu wynosi do 168 587 092,00 zł w w tym, dla bezzwrotnych form dofinansowanie - do 19 307 092,00 zł i dla zwrotnych form dofinansowania - do 149 280 000,00 zł. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego liczące  do 100 tys. mieszkańców, spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego liczącego do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym, inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego liczącą do 100 tys. mieszkańców.

Te jednostki, które zdecydują się na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z Programu GEPARD mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dofinansowanego w formie dotacji lub w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją w przypadku przedsięwzięcia dofinansowanego w formie pożyczki.

Mając na uwadze prowadzony nabór oraz nasze doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania zapraszamy zainteresowane JST, spółki komunalne oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego do zapoznania się z warunkami programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny" oraz do kontaktu z naszym biurem w celu omówienia warunków współpracy w przypadku zapotrzebowania na zewnętrzne warunki doradcze. 

 

2018-08-30

Informujemy, iż 16 sierpnia 2018 r. ruszył nabór wniosków dla Programu Mosty dla Regionów.  Prowadzony jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a jego głównym celem jest uzupełnienie infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. 

Program potrwa do 2025 r. , na jego realizację przeznaczono 2,3 miliarda złotych.  Na jego liscie znalazło się 21 priorytetowych inwestycji.  O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, które zarządzają ciągami dróg gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Te z samorządów które zdecydują się na budowę mostów mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80% inwestycji. 

Mając na uwadze prowadzony nabór oraz nasze doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania zapraszamy zainteresowane JST do zapoznania się z warunkami Programu Mosty dla regionów oraz  do kontaktu z naszym biurem w celu omówienia warunków współpracy w przypadku zapotrzebowania na zewnętrzne wsparcie doradcze. 

2018-07-03

 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych określającej m.in obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie wraz z wymaganiami technicznymi jakie ma spełniać powyższa infrastruktura informujemy, iż każda jednostka samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 50 000 świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podmiotowi którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30% i jest zobligowana do sporządzenia co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści, związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. W ramach prowadoznych prac jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane również do zapewnienia społeczeństwu udziału w konsultacjach społecznych w zakresie ochrony środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, a w oparciu o wyniki przeprowadoznej analizy należy również zaktualizować plan transportowy.

Dodatkowo mając na uwadze, iż nasza Spółka jest autorem lub współautorem planów transportowych i planów mobilności oraz wnioskówo dofinansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianego transportu, w tym m.in. zakupu pojazdów zero- i niskoemisyjnych oraz wielu analiz poprzedzających proces aplikowania o dofinansowanie zapraszamy do współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane opracownaiem zarówno analiz kosztów i korzyści, planów transportowych wraz z ich aktualizacjami oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Pierwsza tego typu analiza musi zostać przedłożóna ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi własciwemu do spraw środowiska do 31 grudnia 2018 r.

W celu poznania dorobku firmowego prosimy o zapoznanie się z listą zrealizowanych projektów zamieszczoną w zakładce Portfolio lub o kontakt z naszym biurem.

2018-06-28

Ogłoszenie konkursu w działaniu 6.1-Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 

Szanowni Państwo!

4 czerwca 2018 r. został ogłoszony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkurs w ramach: Osi Priorytetowej VI - Rozwój  niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (Działanie 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach). 

W ramach konkursu  dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące elekryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełną lub częściową wymianę) taboru o napędzie innym niż elektryczny autobusamii elektrycznymi lub trolejbusami, wyposażonymi w  niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w aplikowaniu o środki na zakup taboru w  publicznym transporcie zbiorowym. Z naszych usług od wielu lat korzystają zarówno Organizatorzy jak i Operatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy z naszą pomocą z sukcesem aplikowali o zakup taboru (również o napędzie elektrycznym) w poprzednich edycjach konkursu 6.1 POIiŚ . Byli to między innymi MZA w Warszawie, MPK SA w Krakowie, ZTM w Gdańsku, MZK w Bydgoszczy, MZK w Toruniu, a także w ramach innych konkursów realizowanych ze środków POIiŚ jak i RPO. Więcej informacji na temat naszego doświadczenia znjadą Państwo w zakładce Portfolio. 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. 

2018-06-15

W dniach 14.06.2018 - 15.06.2018 odbyło się w Nowym Sączu posiedzenie Komisji Ekonomicznej Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Posiedzeniu komisji towarzyszyła dwudniowa konferencja, której tematyka podzielona została na trzy segmenty tematyczne - Blok I: PRAWO a RZECZYWISTOŚĆ, a Blok II: Zamówienia Publiczne, Blok III: Elektromobilność -  analiza kosztów i korzyści. 

W gronie prelegentów znalazł się również przedstawicieli International Management Services Sp. z o.o. - p.Mariusz Szubra, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jego wystąpienie dotyczyło tematy korzyści społecznych i ekonomicznych pochodzących z wykorzystywania autobusów elektrycznych w komunikacji miejskiej w kontekście zarówno wymogów wnioskowania unijnego jak i obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

2017-12-13

 Już po raz kolejny Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie uzyskało dofinansowanie na zakup taboru autobusowego na podstawie przygotowanej przez Nas dokumentacji aplikacyjnej. W dniu 13 grudnia w siedzibie MPK S.A. przy ul.św. Wawrzyńca 13 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. " Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów w celu obsługi komunikacji zbiorowej aglomeracji krakowskiej - kontynuacja". 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udzaiłu niskoemisyjnego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji krakowskiej - Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poprawa jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. 

Realizacja tego projektu przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza  oraz poprawi komfort podróży użytkowników komunikacji miejskiej w Krakowie.

2017-10-03

 W siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano 10 umów o dofinansowanie ze środków UE dla projektów z sektora transportu publicznego, kolejowego oraz projektów dot. inwestycji drogowych. Łączna wartość całkowita inwestycji transportowych wynosi 8,8 mld złotych, z czego  4,9 mld stanowią srodki Programu Infrastruktora i Środowisko. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazły się m.in. nastęujące inwestycje dla których przygotowaliśmy dokumnetację studialną oraz aplikacyjną:

 • Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa linii tramwajowej prowadządzej na Gocław wraz z zakupem taboru. 
 • Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciagu ul.Opolskiej.

Dokumentacja przygotowana dla wyżej wymienionych projektów została pozytywnie oceniona, co przełożyło się na uzyskanie dofinansowania ze środków UE. 

2017-08-03

 W siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano 10 umów o dofinansowanie ze środków UE dla projektów z sektora transportu publicznego. Łączna wartość całkowita inwestycji transportowych wynosi ponad 1 mld 571 mln złotych, z czego ponad 857 mln złotych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazły się m.in. następujące inwestycje dla których przygotowaliśmy dokumentację studialną oraz aplikacyjną:

 • Poprawa funkcjowania komunikacji miejskiej w Toruniu - Bit City II
 • Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul.Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przeudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy.
 • Budowa Trasy Łagiewnickiej.

Dokumentacja przygotowana dla wyżej wymienionych projektów została pozytywnie oceniona, co przełożyło się na podpisanie umów o dofinansowanie.

 

2017-06-30

Gmina Miasto Gdynia podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzed zakup ekologicznego taboru". Dzięki realizacji przedmiotowego projektu na ulice Gdyni trafi 30 energooszczędnych trolejbusów (16 przegubowych i 14 standardowych) doposażonych w 21 baterii akumulatorowych, a także 32 autobusy przegubowe i 23 standardowe. 

Wartość projektu wynosi 169,2 mln złotych, a wysokość dofinansowania wynosi 103,17 mln złotych i pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Dokumentacja aplikacyjna umożliwiająca uzyskanie dofinansowania została przygotowana przez Naszą firmę. 

2016-06-11

W ramach V Konferencji Naukowo -Technicznej pt. "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu - Modelling 2016" organizowanej m.in. przez Politechnikę Krakowską im.Tadeusza Kościuszki przedstawiciel Naszej firmy p.Grzegorz Łapuszek wygłosił prezentację pt. "Badania i prognozy ruchu w ramach studium wykonalności obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego woj. mazowieckiego". Podstawę prezentacji stanowiło opracowane przez zespół ekspertów studium wykonalności dla projektu pn. " Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m. st.  Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew". 

Dodatkowo firma International Management Services Sp. z o.o. była również Partnerem konferencji.

2018-04-20

 Szanowni Państwo, 

Na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi od początku maja br. do 21.06.2018 będziemy prowadzić pomiary liczby pasażerów na wybranych dziennych i nocnych liniach komunikacyjnych (wszystkie linie tramwajowe, linia nocna N9 oraz linie Z45 i Z46) na terenie aglomeracji łódzkiej.  

 Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach prowadzonych pomiarów mogą zgłosić się korzystając ze strony www.pomiarywtransporcie.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Koordynatorem pomiarów pod numerem telefonu 578 685 599.

Wyniki  przeprowadzonych pomiarów zostaną przedstawione Zamawiającemu,  na ich podstawie będzie możliwe wprowadzenie ewentualnych korekt do oferty przewozowej. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

2016-11-28

W ramach XI Forum Nowej Gospodarki mec. Sławomir Podgórski – Wiceprezes Zarządu IMS wystąpił jako panelista w sesji tematycznej poświęconej lokalnym przedsięwzięciom energetycznym. W swoim wystąpieniu opisał aspekty prawne związane z funkcjonowaniem klastrów oraz scharakteryzował problemy formalne związane z ich istnieniem. Szersze informacje o przebiegu XI Forum Nowej Gospodarki poświęconemu zagadnieniu lokalnej energii można odnaleźć tutaj.

2016-11-02

W listopadowym numerze Przeglądu Komunalnego ukazał się artykuł pt. „Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?” współautorstwa Mariusza Szubry – Prezesa Zarządu IMS. W artykule tym autorzy zaprezentowali holistyczne podejście do tematu kształtowania opłat za gospodarowanie odpadami. Przedmiot artykułu został scharakteryzowany kompleksowo – omówiono w nim obowiązujące regulacje prawne wraz z problemami w ich stosowaniu, zaproponowano metody rozwiązania zaistniałego problemu ( wprowadzenie systemu taryfowego), oraz szeroko opisano metody obliczania kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu i edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, koszty udostępniania kontenerów i worków do gromadzenia odpadów oraz koszty zorganizowania i funkcjonowania PSZOKu.

Artykuł kończy się rekomendacjami podkreślającymi pilną konieczność uregulowania kwestii sporządzania kalkulacji kosztów odpadami oraz rozważenia wprowadzenia zmian towarzyszących unormowaniu opłat.

Pełną publikację można znaleźć w Przeglądzie Komunalnym, nr 11/2016, s. 47-52.

Oferta

 • Sektor transportowy
 • Gospodarka odpadami
 • Kultura i edukacja
 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo finansowe

Przejdź do portfolio

Kontakt

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10
31-104 Kraków
tel. (0048) 12 431 00 77
fax (0048) 12 426 26 80
email office@ims.biz.pl
KRS: 0000130175

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty zapraszamy do kontaktu w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub mailowo korzystając z podanego adresu mailowego lub formularza online.

Jednocześnie informujemy, iż International Management Services Sp. z o.o. wraz z Dagnus Sp. z o.o. wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej.

Partnerem International International Management Services Sp. z o.o odpowiadającym za doradztwo prawne jest Kancelaria Radców Prawnych Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C.

Formularz kontaktowy

Oferta

All content ©2017 International Management Services. All rights reserved. coded & designed by