Aktualności

2024-07-08

Klasyczny hat trick! 

Dnia 05.07.2024 r. zakończył się prowadzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych nabór/konkurs nr KPOD.10.02-IW.02-001/24, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.2.1 Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje).

Był to również trzeci z rzędu nabór wniosków w zakresie transportu/infrastruktury transportowej w ciągu miesiąca, do którego International Management Services Sp. z o.o. przygotował dokumentację aplikacyjną.

Pragniemy poinformować, że nasza Firma przygotowała i złożyła/wsparła Zamawiających w złożeniu 5 wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. 

Wsparcie w ramach przedmiotowego naboru mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu nowego taboru tramwajowego.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosków.

2024-07-01

Kolejny nabór za nami! 

Dnia 28.06.2024 r. zakończył się nabór wniosków w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 w ramach Działania FENX.03.01 "Transport miejski", opublikowanego na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Firma przygotowała i złożyła/wsparła Zamawiających w złożeniu 9 wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

International Management Services Sp. z o.o. przygotował w ramach przedmiotowego naboru dokumentację dla projektów dotyczących:

 • inwestycji infrastrukturalnych liniowych: infrastruktura szynowa - budowa nowych linii tramwajowych;
 • inwestycji infrastrukturalnych: węzły przesiadkowe (w tym: parkingi P&R oraz B&R);
 • inwestycji infrastrukturalnych: z zakresu ITS;
 • taboru szynowego - tramwajowego.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosków.

2024-06-17

Dnia 14.06.2024 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/24 opublikowanego na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski].

Z dumą informujemy, że nasza firma przygotowała 10 wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, sumarycznie na zakup 91 autobusów, w tym autobusów o napędzie elektrycznym, hybrydowym, wodorowym, gazowym oraz o napędzie diesel norma EURO VI. Część wniosków dotyczyła również zakupu niezbędnej infrastruktury ładowania/tankowania.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosków.

 

2024-06-07

Mamy przyjemność poinformować, że International Management Services Sp. z o.o. był oficjalnym partnerem strategicznym konferencji Modelling 2024, organizowanej w dniach 6 - 7 czerwca przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Przedstawiciele naszej Firmy uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami z całej Polski, podczas których możliwe stały się: wymiana doświadczeniami zarówno biznesowymi, jak i naukowo-technicznymi, a także zgłębianie wiedzy na temat najnowszych trendów oraz technologii w dziedzinie modelowania podróży i prognozowania ruchu.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, a przede wszystkim jej Organizatorom. Szczerze wierzymy, że właśnie takie inicjatywy sprzyjają wzmocnieniu współpracy między sektorem naukowym a przedstawicielami biznesu. Trzymamy kciuki za kolejną edycję!

modelling.pk.edu.pl/

2024-03-15

Dnia 14.03.2024 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało listę rankingową przedsięwzięć ocenionych w ramach konkursu "E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)" o nr KPOD.09.05-IW.02-001/23, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Z wielką radością informujemy, że nasza Firma przygotowała 8 wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną, spośród których wszystkie 8 otrzymało dofinansowanie!

Przygotowana dokumentacja aplikacyjna pozwoli na zakup autobusów o napędzie elektrycznym, gazowym, hybrydowym oraz o napędzie diesel norma EURO VI. Część projektów dotyczyła również zakupu niezbędnej infrastruktury ładowania/tankowania.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i owocną współpracę oraz gratulujemy sukcesu w postaci otrzymanego dofinansowania.

2024-02-01

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.01.2024 r. został ogłoszony nabór w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) dla Działania FENX.03.01 Transport miejski, który potrwa do 28.06.2024 r.

Wsparcie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego oraz formy ich współpracy (związki, stowarzyszenia, porozumienia), w tym związki metropolitalne oraz organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Wsparcie jest dedykowane miastom wojewódzkim i innym miastom objętym w okresie programowania 2014-2020 instrumentem ZIT oraz ich obszarom funkcjonalnym z wyłączeniem obszaru Polski Wschodniej.

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 7 830 000 000 zł, natomiast samo dofinansowanie może wynieść maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w naborze zostały opublikowane na stronach CUPT i są dostępne pod linkiem: www.cupt.gov.pl/pozakonkursowy/aktualnie-trwajace/dzialanie-fenx-03-01-transport-miejski/

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt mailowy: office@ims.biz.pl lub telefoniczny: 12 431 00 77.

 

2023-12-09

Zakończyliśmy konsultacje społeczne Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego!

Cykl pięciu spotkań.konsultacyjnych projektu dokumentu pn. "Regionalny Plan Transportowy Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku" rozpoczęliśmy 1 grudnia 2023 r. w Krakowie, aby w drugiej części dnia przenieść się do Nowego Targu.

4 grudnia zjawiliśmy się w Oświęcimiu, 7 grudnia w Nowym Sączu, a 8 grudnia w Tarnowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych, każdy głos, wniesiona uwaga lub sugestia są gwarantem zwiększenia jakości opracowywanego dokumentu.

Pragniemy również podziękować przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za współpracę przy przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz wszystkim zaangażowanym z ramienia International Management Services Sp. z o.o. w przygotowanie dokumentu.

A co przed nami? Po przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych oczekujemy do 12 grudnia na uwagi/sugestie dot. projektu przedłożonego dokumentu. Po przeanalizowaniu uwag i wprowadzeniu zasadnych korekt w projekcie Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego, dokument ten zostanie przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a następnie przekazany Komisji Europejskiej w celu jego zatwierdzenia.

2023-12-06

Z wielką przyjemnością informujemy, że 30 listopada 2023 r. zakończyliśmy badania podróży w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym!

Celem przeprowadzonych badań było pozyskanie danych dot. podróży mieszkańców, przemieszczeń towarów, a także ruchu stanowiącego wynik tych zjawisk.

Ostatnie tego typu badania odbyły się na terenie Krakowa w latach 2013-2014 i poza pomiarami ruchu drogowego, pasażerskiego i badaniami ankietowym, stworzono w tym czasie Krakowski Model Ruchu.

W latach 2016-2018 dokonano weryfikacji powyższych badań na próbie 1000 gospodarstw domowych, aby ocenić zmianę zachowań transportowych.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej i biurowej na terenie Krakowa oraz zmiany w systemie transportowym miasta w postaci budowy nowych połączeń drogowych i rowerowych, przy równoczesnym zwiększeniu znaczenia ruchu rowerowego oraz uwzględnieniu efektów pandemii COVID-19 (mniejsza ruchliwość mieszkańców, potencjalny strach przed korzystaniem z komunikacji miejskiej w okresie jesienno-zimowym), narodziła się potrzeba pozyskania aktualnych informacji w zakresie przemieszczeń realizowanych przez mieszkańców miasta. I my to właśnie uczyniliśmy!

Dziękujemy Urzędowi Miasta Krakowa za owocną współpracę, a pracownikom naszej Firmy oraz naszemu podwykonawcy, firmie Via Vistula Sp. z o.o., która ramię w ramię zmagała się wraz znami ze wszelkimi trudami i wyzwaniami tego wymagającego tematu, gratulujemy efektów ciężkiej pracy!

 

2023-12-02

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego!

1 grudnia 2023 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku”. Cykl pięciu spotkań zaczęliśmy w Krakowie, natomiast w drugiej części dnia przenieśliśmy się do Nowego Targu.

W trakcie spotkań został zaprezentowany projekt Regionalnego Planu Transportowego, w szczególności idea jego powstania, w tym cele główne i szczegółowe oraz scenariusze rozwoju w horyzoncie czasowym do 2030 r. Scenariusze rozwoju zostały ze sobą zestawione w oparciu o kryteria takie jak: zestawienie liczby pasażerów, wielkości nakładów finansowych, czy też wielkość emisji CO2. Na tej podstawie dokonano oceny każdego ze scenariuszy w oparciu o przygotowany system punktacji i wyboru preferowanego kierunku rozwoju, w tym również wyselekcjonowano inwestycje priorytetowe oraz te, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W kolejnych dniach czekają nas spotkania w Oświęcimiu, Nowym Sączu oraz Tarnowie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkania konsultacyjne w Krakowie oraz Nowym Targu, każdy głos, wniesiona uwaga lub sugestia przyczynia się do zwiększenia jakości przygotowywanego dokumentu.

Pragniemy również podziękować przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  za współpracę przy przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych oraz wszystkim zaangażowanym z ramienia naszej Firmy w przygotowanie dokumentu.

2023-11-23

Nowe autobusy dla Warszawy!

Mamy przyjemność ogłosić, że projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów zasilanych paliwem LNG i CNG” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

A wszystko to stało się możliwe dzięki opracowanemu przez naszą Firmę wnioskowi o dofinansowanie, studium wykonalności oraz sporządzeniu analizy kosztów i korzyści, a także innych dokumentów stanowiących integralny element dokumentacji aplikacyjnej dla wspomnianego projektu.

Dziękujemy Miejskim Zakładom Autobusowym Sp. z o.o. w Warszawie za owocną współpracę, a naszym pracownikom gratulujemy wyników pracy! Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do zwiększenia komfortu podróży Warszawianek i Warszawiaków.

 

2023-11-14

Dwa nowe węzły przesiadkowe dla Warszawianek i Warszawiaków!

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma International Management Services Sp. z o.o. właśnie zakończyła opracowanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla planowanego węzła komunikacyjnego przy stacji zachodniego odcinka II linii metra C01 (o roboczej nazwie Karolin) oraz planowanego węzła komunikacyjnego przy stacji zachodniego odcinka II linii metra C03 (o roboczej nazwie Lazurowa).

Cieszymy się, że między innymi dzięki pracy naszej Firmy Warszawianki i Warszawiacy będą mogli w przyszłości korzystać z dwóch nowych stacji metra wraz z parkingami wielopoziomowymi „P&R”, nowych miejsc postojowych dla autobusowej komunikacji miejskiej i podmiejskiej, a także pętli tramwajowej. Jesteśmy pewni, że wymienione wyżej zmiany przyczynią się do komfortu przemieszczania się mieszkańców Warszawy.

Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie dziękujęmy za współpracę przy realizacji niniejszej umowy, a wszystkim zaangażowanym w projekt serdecznie gratulujemy!

2023-11-13

Siedlce przystępują do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta!

Nasza firma International Management Services Sp. z o.o. właśnie zakończyła opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych oraz studium wykonalności dla inwestycji pn. „Budowa wewnętrznej obwodnicy Miasta Siedlce (na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Janowskiej) w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Miasta Siedlce w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023””.

 W projekcie został ujęty następujący zakres:

1) budowa drogi

2) budowa kanalizacji deszczowej

3)budowa oświetlenia

4)budowa kanału technologicznego

Miastu Siedlce dziękujemy za współpracę, a wszystkim zaangażowanym w projekt z ramienia naszej Firmy serdecznie gratulujemy. Mamy głęboką nadzieję, że dzięki naszej pracy mieszkańcy Siedlec będą mogli w przyszłości cieszyć się czystym powietrzem oraz odczują odciążenie ruchu śródmiejskiego.


2023-09-29

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma zakończyła opracowywanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego, którego celem będzie wyłoniene wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie".

Następnym etapem będzie objęcie przez nas roli biegłego podczas prac Komisji Przetargowej.

Budowa Zakładu Odzysku Energii przewiduje budowę linii do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia komunalnego oraz odpadów innych niż niebezpieczne w tym podsuszonych osadów ściekowych w technologii pieca z rusztem do spalania wraz z pomocniczymi instalacjami i niezbędną infrastrukturą.

Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. dziękujemy za dotychczasową współpracę, a naszym pracownikom zaangażowanym w projekt serdecznie gratulujemy i trzymamy mocno kciuki za dalsze sukcesy w ramach przedmiotowej umowy.

 

2023-09-12

Pragniemy poinformować, że z dniem 12.09.2023 r. rozpoczął się nabór wniosków w trybie konkurencyjnym na zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym) wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027, którego termin zakończenia został przewidziany na 12.12.2023 r.

Wsparcie mogą uzyskać podmioty z makroregionu Polski Wschodniej tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego), tj. Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Ostrołęka, Suwałki i Siedlce.

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 440 000 000 zł, natomiast samo dofinansowanie może wynieść maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt mailowy: office@ims.biz.pl lub telefoniczny: 12 431 00 77.

2023-09-02

Dnia 02.09.2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej na Górkę Narodową w Krakowie wraz w premierowym przejazdem wzdłuż świeżo oddanej trasy.

Mieszkańcy mogą cieszyć się nowym połączeniem komunikacyjnym między innymi dzięki sporządzonej przez naszą firmę - International Management Services Sp. z o.o. dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. "Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, w ramach Działania 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Naszym pracownikom zaangażowanym w projekt serdecznie gratulujemy, a Zarządowi Dróg Miasta Krakowa raz jeszcze dziękujemy za owocną współpracę. Jesteśmy pewni, że nowa linia znacząco przysłuży się Krakowianom.

 

2023-08-25

Dnia 25.08.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej w Toruniu, w trakcie którego Prezydent Miasta przekazał dyplomy naszym pracownikom, zaświadczające o udziale International Management Services Sp. z o. o. w realizacji zadania pn.: "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli przy ul. Heweliusza - etap I i II", realizowanego w latach 2021 - 2023 w Toruniu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Wkład naszej firmy w przedmiotową Inwestycję sprowadzał się do sporządzenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, dzięki której udało się uzyskać dofinansowanie na budowę nowej linii.

Wszystkim zaangażowanym w projekt z ramienia naszej firmy szczerze gratulujemy i dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie wniosku.

 

2023-05-31

Dnia 31.05.2023 r. zakończył się trzeci nabór do programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzytania paliw emisyjnych w transporcie.

Pragniemy poinformować, że nasza firma przygotowała i złożyła 15 wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosków.

2023-05-18

Z dniem 17.05.2023 r. zakończył się nabór wniosków w komponencie E (autobusy) organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Z dumą informujemy, że nasza firma przygotowała 8 wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją, sumarycznie na zakup 106 autobusów, w tym autobusów o napędzie elektrycznym, gazowym, hybrydowym oraz o napędzie diesel norma EURO VI. Część wniosków dotyczyła również zakupu niezbędnej infrastruktury ładowania/tankowania.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i dotychczasową współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosków.

2023-04-11

Pragniemy poinformować, że z dniem 17.04.2023 r. rozpocznie się nabór wniosków w komponencie E (autobusy) organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i trwał będzie do 17.05.2023 r. Nabór finansowany będzie ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego, hybryda plug-in) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi - CNG, LPG/LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania - jeśli dotyczy lub taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), w tym hybrydy HEV/MHEV, dla:

 • obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych;
 • wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją (ze względu na przestarzały tabor i/lub deficytowość linii).

Potencjalnymi wnioskodawcami mogą być powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne, gminy.

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 1 689 297 427,00 zł, natomist samo dofinansowanie może wynieść od 80 do 95%.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt mailowy: office@ims.biz.pl lub telefoniczny: 12 431 00 77.

2023-03-30

Ruszył trzeci nabór do programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. 

Informujemy, że w dwóch poprzednich edycjach programu przygotowaliśmy skutecznie dla naszych klientów kilkanaście wniosków o dofinansowanie oraz 3 wnioski o pożyczkę. Organizatorów i operatorów  transportu publicznego zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt emailowy: office@ims.biz.pl  lub telefoniczny: 12 431 00 77

2023-03-21

Ruszył nabór do programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami" - część 1 selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem naboru jest realziacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaje przedsięwzięć objętych programem:

 • budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komulanych;
 • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych;
 • rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Wnioskodawcami dla powyżej wymienionych zadań nr 1 i 2 mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie.

W przypadku pkt nr 3 wnioskodawcami mogą być posiadające osobowość prawną organizacje non profit, posiadające status organizacji pożytku publicznego, pełniące funkcje "banków żywności".

W pkt 4 wnioskodawcami mogą być Polski Związek Łowiecki oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w przedmiotowym naborze zapraszamy do kontaktu.

2023-02-01

Ruszył nabór do programu priorytetowego "Energia dla wsi" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.

W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczace budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i osoby fizyczne i prawne zainteresowane złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.

2022-09-26

Dnia 30.09.2022 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.4 – Transport miejski (POIiŚ.11.4/1/22) PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 | PRIORYTET XI, organizowany przez CUPT.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące zakupu taboru autobusowego nisko- i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG) oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego. Nabór potrwa do 14 listopada 2022 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 150 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

2021-08-17

Ruszył drugi nabór do programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. 

Informujemy, że w pierwszej edycji programu przygotowaliśmy skutecznie dla naszych klientów 11 wniosków o dofinansowanie oraz 3 wnioski o pożyczkę. Organizatorów  transportu publicznego zainteresowanych złożeniem wniosków do obecnego naboru zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt emailowy: office@ims.biz.pl  lub telefoniczny: 12 431 00 77

2020-12-09

 Rusza nabór „Zielony transport publiczny”

Już od 4 stycznia organizatorzy oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mogli aplikować o środki z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych lub napędzanych wodorem, trolejbusów oraz niezbędnej infrastruktury. Środki będzie można pozyskać na zakup lub leasing taboru i infrastruktury, zarówno w formie dotacji (do 90% kosztów kwalifikowanych) jak i pożyczki. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że o przyznaniu środków decyduje kolejność wysłania wniosku. 

Nasza firma posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów. W ramach ostatniego konkursu dla działania 6.1 POIiŚ na lata 2014-2020 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, nasi pracownicy zrealizowali łącznie 4 projekty na zakup 113 autobusów elektrycznych i infrastruktury ładowania. Łączna kwota dofinansowania to blisko 274 mln zł.

Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru „Zielony transport publiczny” zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

2020-03-05

W dniach 03.03-04.03.2020 p. Mariusz Szubra Prezes  Zarządu International Management Services Sp. z o.o. brał udział w odbywających się w Gdańsku warsztatach inaugurujących projekt pn. "Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowywania i wdrożenia planów zrównoważonej mobilności miejskiej". Projekt będzie realizowany w ramach zamówienia publicznego udzielonego Konsorcjum, którego Liderem jest IMS Sp. z o.o. przez Centrum Uninych Projektów Transportowych.

Współorganizatorem spotkania była firma Wolański Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, a jego uczestnikami byli eksperci w dziedzinie transportu publicznego, którzy będą brali udział w realizacji projektu.

2019-11-21

IMS pozyskuje najwięcej środków na rozwój elektromobilności dla swoich klientów

W dniu dzisiejszym udostępnione zostały wyniki konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 POIiŚ na lata 2014-2020 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Przedmiotem konkursy był zakup taboru elektrycznego do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej.
Miło nam poinformować, że nasza firma była autorem dokumentacji aplikacyjnej dla 4 projektów złożonych w konkursie. Wszystkie te projekty uzyskały pozytywną ocenę, zyskując tym samym pełną wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, dzięki czemu zakupionych zostanie łącznie 113 autobusów elektrycznych. Warto podkreślić, że zlecone nam projekty wyczerpały 60% wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie. Poniżej lista klientów, którzy nam zaufali wraz z kwotą dofinansowania jaką dla nich pozyskaliśmy (kolejność według listy rankingowej):

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.: 90 950 000,00 zł;

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o. (Gdynia): 68 649 400,00 zł;

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie: 109 692 500,00 zł;

4. Gmina Kędzierzyn-Koźle: 4 671 600,00 zł.

Gratulujemy wszystkm Przewoźnikom, którzy dzięki dofinansowaniu rozwiną własną flotę taboru elektrycznego.

https://www.cupt.gov.pl/images/pois/konkurs_6.1/Lista_zatwierdzonych_projekt%C3%B3w.pdf

Foto: MPK S. A. w Krakowie

2019-02-20

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w obecności przedstawicieli władz lokalnych nastąpiło uroczyste przekazanie naszej firmie umowy na opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności projektu pn. "Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice". Przedmiotowy projekt znajduje się na liście programu rządowego Kolej Plus, a jego realizacja ma przynieść wieloaspektowe korzyści dla mieszkańców regionu. 

W dniu 16.03.2019 r. rozpocznie się I etap realizacji projektu, w ramach którego będą przeprowadzane badania mające na celu poznanie zachowań transportowych mieszkańców obszaru objętego projektem, tj. mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne, Gminy Siepraw, Miasta i Gminy Myślenice.

Wywiady będą realizowane w porach popołudniowych od godziny 17:00 oraz w dowolnych godzinach w soboty i niedziele. Ponadto w dniach  19-21.03.2019 r. na obszarach gmin będą realizowane badania natężeń ruchu samochodowego, badania liczby pasażerów transportu zbiorowego oraz badania czasu podróży w ruchu samochodowym pomiędzy punktami w gminach: Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice a punktem docelowym w Krakowie.

Dodatkowo informujemy, że ankieterzy wyposażeni będą w identyfikatory z numerem słuzbowym, a ich wiarygodność będzie można zweryfikować pod numerem telefonu: 730 638 839.

Zebrane wyniki badań będą podstawowym źródłem infromacji w zakresie organizacji szybkiego transportu z Myślenic przez Siepraw i Świątniki do Krakowa.  

2019-01-24

W dniach 24-26 stycznia 2019 r. odbyła się organizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie XI Ogólnopolska Konferencja poruszająca kwestię systemu gospodarki odpadami. W tegorocznej odsłonie, prelegenci oraz zaproszeni goście, próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie o sposób osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, omówione zostały obecne zmiany systemowe i prawne w gospodarce odpadami w Polsce oraz planowane kierunki zmian w odniesieniu do obowiązujących dyrektyw unijnych.

Dodatkowo w trakcie konferencji zaprezentowano doświadczenia krajów europejskich w zakresie stosowania rozszerzonej odpowiedzialności producentów. 

W trakcie drugiego dnia konferencji wystąpił mec. Sławomir Podgórski - Wiceprezes Zarządu International Management Services Sp. z o.o. oraz Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych A. Kapera i Sławomir Podgórski z tematem "Zmiany w prawie zamówień publicznych a organizacja systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach sektora samorządowego". 

2018-08-31

Informujemy, że we wrześniu 2018 r. ruszy II nabór wniosków o dofinansowanie oraz udzielenie pożyczki w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny".

Nabór prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego głównym celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

Nabory trwają odpowiednio od 10.09.2018 - 28.09.2018 (w przypadku wniosków o dofinansowanie w formie dotacji)oraz od 10.09.2018 - 17.12.2018 (w przypadku wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki), a budżet na realizację celu programu wynosi do 168 587 092,00 zł w w tym, dla bezzwrotnych form dofinansowanie - do 19 307 092,00 zł i dla zwrotnych form dofinansowania - do 149 280 000,00 zł. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego liczące  do 100 tys. mieszkańców, spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego liczącego do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym, inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego liczącą do 100 tys. mieszkańców.

Te jednostki, które zdecydują się na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z Programu GEPARD mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dofinansowanego w formie dotacji lub w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją w przypadku przedsięwzięcia dofinansowanego w formie pożyczki.

Mając na uwadze prowadzony nabór oraz nasze doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania zapraszamy zainteresowane JST, spółki komunalne oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego do zapoznania się z warunkami programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny" oraz do kontaktu z naszym biurem w celu omówienia warunków współpracy w przypadku zapotrzebowania na zewnętrzne warunki doradcze. 

 

2018-08-30

Informujemy, iż 16 sierpnia 2018 r. ruszył nabór wniosków dla Programu Mosty dla Regionów.  Prowadzony jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a jego głównym celem jest uzupełnienie infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. 

Program potrwa do 2025 r. , na jego realizację przeznaczono 2,3 miliarda złotych.  Na jego liscie znalazło się 21 priorytetowych inwestycji.  O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, które zarządzają ciągami dróg gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Te z samorządów które zdecydują się na budowę mostów mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80% inwestycji. 

Mając na uwadze prowadzony nabór oraz nasze doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania zapraszamy zainteresowane JST do zapoznania się z warunkami Programu Mosty dla regionów oraz  do kontaktu z naszym biurem w celu omówienia warunków współpracy w przypadku zapotrzebowania na zewnętrzne wsparcie doradcze. 

2018-07-03

 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych określającej m.in obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie wraz z wymaganiami technicznymi jakie ma spełniać powyższa infrastruktura informujemy, iż każda jednostka samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 50 000 świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podmiotowi którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30% i jest zobligowana do sporządzenia co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści, związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. W ramach prowadoznych prac jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane również do zapewnienia społeczeństwu udziału w konsultacjach społecznych w zakresie ochrony środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, a w oparciu o wyniki przeprowadoznej analizy należy również zaktualizować plan transportowy.

Dodatkowo mając na uwadze, iż nasza Spółka jest autorem lub współautorem planów transportowych i planów mobilności oraz wnioskówo dofinansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianego transportu, w tym m.in. zakupu pojazdów zero- i niskoemisyjnych oraz wielu analiz poprzedzających proces aplikowania o dofinansowanie zapraszamy do współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane opracownaiem zarówno analiz kosztów i korzyści, planów transportowych wraz z ich aktualizacjami oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Pierwsza tego typu analiza musi zostać przedłożóna ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi własciwemu do spraw środowiska do 31 grudnia 2018 r.

W celu poznania dorobku firmowego prosimy o zapoznanie się z listą zrealizowanych projektów zamieszczoną w zakładce Portfolio lub o kontakt z naszym biurem.

2018-06-28

Ogłoszenie konkursu w działaniu 6.1-Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 

Szanowni Państwo!

4 czerwca 2018 r. został ogłoszony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkurs w ramach: Osi Priorytetowej VI - Rozwój  niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (Działanie 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach). 

W ramach konkursu  dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące elekryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełną lub częściową wymianę) taboru o napędzie innym niż elektryczny autobusamii elektrycznymi lub trolejbusami, wyposażonymi w  niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w aplikowaniu o środki na zakup taboru w  publicznym transporcie zbiorowym. Z naszych usług od wielu lat korzystają zarówno Organizatorzy jak i Operatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy z naszą pomocą z sukcesem aplikowali o zakup taboru (również o napędzie elektrycznym) w poprzednich edycjach konkursu 6.1 POIiŚ . Byli to między innymi MZA w Warszawie, MPK SA w Krakowie, ZTM w Gdańsku, MZK w Bydgoszczy, MZK w Toruniu, a także w ramach innych konkursów realizowanych ze środków POIiŚ jak i RPO. Więcej informacji na temat naszego doświadczenia znjadą Państwo w zakładce Portfolio. 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. 

2018-06-15

W dniach 14.06.2018 - 15.06.2018 odbyło się w Nowym Sączu posiedzenie Komisji Ekonomicznej Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Posiedzeniu komisji towarzyszyła dwudniowa konferencja, której tematyka podzielona została na trzy segmenty tematyczne - Blok I: PRAWO a RZECZYWISTOŚĆ, a Blok II: Zamówienia Publiczne, Blok III: Elektromobilność -  analiza kosztów i korzyści. 

W gronie prelegentów znalazł się również przedstawicieli International Management Services Sp. z o.o. - p.Mariusz Szubra, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jego wystąpienie dotyczyło tematy korzyści społecznych i ekonomicznych pochodzących z wykorzystywania autobusów elektrycznych w komunikacji miejskiej w kontekście zarówno wymogów wnioskowania unijnego jak i obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

2017-12-13

 Już po raz kolejny Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie uzyskało dofinansowanie na zakup taboru autobusowego na podstawie przygotowanej przez Nas dokumentacji aplikacyjnej. W dniu 13 grudnia w siedzibie MPK S.A. przy ul.św. Wawrzyńca 13 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. " Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów w celu obsługi komunikacji zbiorowej aglomeracji krakowskiej - kontynuacja". 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udzaiłu niskoemisyjnego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji krakowskiej - Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poprawa jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. 

Realizacja tego projektu przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza  oraz poprawi komfort podróży użytkowników komunikacji miejskiej w Krakowie.

2017-10-03

 W siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano 10 umów o dofinansowanie ze środków UE dla projektów z sektora transportu publicznego, kolejowego oraz projektów dot. inwestycji drogowych. Łączna wartość całkowita inwestycji transportowych wynosi 8,8 mld złotych, z czego  4,9 mld stanowią srodki Programu Infrastruktora i Środowisko. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazły się m.in. nastęujące inwestycje dla których przygotowaliśmy dokumnetację studialną oraz aplikacyjną:

 • Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa linii tramwajowej prowadządzej na Gocław wraz z zakupem taboru. 
 • Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciagu ul.Opolskiej.

Dokumentacja przygotowana dla wyżej wymienionych projektów została pozytywnie oceniona, co przełożyło się na uzyskanie dofinansowania ze środków UE. 

2017-08-03

 W siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano 10 umów o dofinansowanie ze środków UE dla projektów z sektora transportu publicznego. Łączna wartość całkowita inwestycji transportowych wynosi ponad 1 mld 571 mln złotych, z czego ponad 857 mln złotych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znalazły się m.in. następujące inwestycje dla których przygotowaliśmy dokumentację studialną oraz aplikacyjną:

 • Poprawa funkcjowania komunikacji miejskiej w Toruniu - Bit City II
 • Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul.Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przeudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy.
 • Budowa Trasy Łagiewnickiej.

Dokumentacja przygotowana dla wyżej wymienionych projektów została pozytywnie oceniona, co przełożyło się na podpisanie umów o dofinansowanie.

 

2017-06-30

Gmina Miasto Gdynia podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzed zakup ekologicznego taboru". Dzięki realizacji przedmiotowego projektu na ulice Gdyni trafi 30 energooszczędnych trolejbusów (16 przegubowych i 14 standardowych) doposażonych w 21 baterii akumulatorowych, a także 32 autobusy przegubowe i 23 standardowe. 

Wartość projektu wynosi 169,2 mln złotych, a wysokość dofinansowania wynosi 103,17 mln złotych i pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Dokumentacja aplikacyjna umożliwiająca uzyskanie dofinansowania została przygotowana przez Naszą firmę. 

2016-06-11

W ramach V Konferencji Naukowo -Technicznej pt. "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu - Modelling 2016" organizowanej m.in. przez Politechnikę Krakowską im.Tadeusza Kościuszki przedstawiciel Naszej firmy p.Grzegorz Łapuszek wygłosił prezentację pt. "Badania i prognozy ruchu w ramach studium wykonalności obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego woj. mazowieckiego". Podstawę prezentacji stanowiło opracowane przez zespół ekspertów studium wykonalności dla projektu pn. " Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m. st.  Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew". 

Dodatkowo firma International Management Services Sp. z o.o. była również Partnerem konferencji.

2018-04-20

 Szanowni Państwo, 

Na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi od początku maja br. do 21.06.2018 będziemy prowadzić pomiary liczby pasażerów na wybranych dziennych i nocnych liniach komunikacyjnych (wszystkie linie tramwajowe, linia nocna N9 oraz linie Z45 i Z46) na terenie aglomeracji łódzkiej.  

 Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach prowadzonych pomiarów mogą zgłosić się korzystając ze strony www.pomiarywtransporcie.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Koordynatorem pomiarów pod numerem telefonu 578 685 599.

Wyniki  przeprowadzonych pomiarów zostaną przedstawione Zamawiającemu,  na ich podstawie będzie możliwe wprowadzenie ewentualnych korekt do oferty przewozowej. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

2016-11-28

W ramach XI Forum Nowej Gospodarki mec. Sławomir Podgórski – Wiceprezes Zarządu IMS wystąpił jako panelista w sesji tematycznej poświęconej lokalnym przedsięwzięciom energetycznym. W swoim wystąpieniu opisał aspekty prawne związane z funkcjonowaniem klastrów oraz scharakteryzował problemy formalne związane z ich istnieniem. Szersze informacje o przebiegu XI Forum Nowej Gospodarki poświęconemu zagadnieniu lokalnej energii można odnaleźć tutaj.

2016-11-02

W listopadowym numerze Przeglądu Komunalnego ukazał się artykuł pt. „Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?” współautorstwa Mariusza Szubry – Prezesa Zarządu IMS. W artykule tym autorzy zaprezentowali holistyczne podejście do tematu kształtowania opłat za gospodarowanie odpadami. Przedmiot artykułu został scharakteryzowany kompleksowo – omówiono w nim obowiązujące regulacje prawne wraz z problemami w ich stosowaniu, zaproponowano metody rozwiązania zaistniałego problemu ( wprowadzenie systemu taryfowego), oraz szeroko opisano metody obliczania kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu i edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, koszty udostępniania kontenerów i worków do gromadzenia odpadów oraz koszty zorganizowania i funkcjonowania PSZOKu.

Artykuł kończy się rekomendacjami podkreślającymi pilną konieczność uregulowania kwestii sporządzania kalkulacji kosztów odpadami oraz rozważenia wprowadzenia zmian towarzyszących unormowaniu opłat.

Pełną publikację można znaleźć w Przeglądzie Komunalnym, nr 11/2016, s. 47-52.

Oferta

 • Sektor transportowy
 • Gospodarka odpadami
 • Kultura i edukacja
 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo finansowe

Przejdź do portfolio

Kontakt

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10
31-104 Kraków
tel. (0048) 12 431 00 77
fax (0048) 12 426 26 80
email office@ims.biz.pl
KRS: 0000130175

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty zapraszamy do kontaktu w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub mailowo korzystając z podanego adresu mailowego.

Partnerem International Management Services Sp. z o.o odpowiadającym za doradztwo prawne jest Kancelaria Radców Prawnych Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C.

Oferta

All content ©2017 International Management Services. All rights reserved. coded & designed by